Một số dự án tiêu biểu của công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ M&E Toàn Phát